(1)
เมืองเดช อ.; ปักกะสีนัง เ.; พัฒนวงศ์งาม ส. ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 8, 139.