(1)
ลิ้มสุทธิวันภูมิ ท. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินทรัพย์ เรื่อง ที่ดินอาคารอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา. Suan Sunandha Res & Dev J 2018, 8.