(1)
สีหะวัฒนกุล ป. .; ใจทน อ. .; ยอดอ่อน ก. . การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานไว้อาลัยจากแกลบ : กรณีศึกษาชุมชนบางตาโฉง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. Suan Sunandha Res & Dev J 2021, 13, 56-68.