(1)
เมธีเสริมสกุล ศ.; สุวรรณรักษ์ จ. .; พีรพัชระ จ. . ความสัมพันธ์ระหว่าง โภชนบัญญัติ 9 ประการ กับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่. Suan Sunandha Res & Dev J 2021, 13, 139-155.