CHANTANASOMBAT, W. การพัฒนารูปแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 159–172, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/133221. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.