WONGKHAM, N. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 187–200, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/133223. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.