RATTANAPHAN, R. การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 32–38, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/158623. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.