รัตนชัย ร. การสร้างเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยววัดไทยด้วยวิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 2, n. 1, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/212626. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.