สุขสมใจ ท.; เกิดวิชัย น. กลยุทธ์การนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของฝ่ายซ่อมใหญ่ อากาศยานอู่ตะเภาบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน). วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 146, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213810. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.