สืบสิงห ศ.; น ำนำผล ก.; อุดมสันต น.; บุญพอก ส. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตาบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1 SUP, p. 1, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213857. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.