เนตรภักดี น. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง ด้วยหลักองค์รวม: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1 SUP, p. 63, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213876. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.