แตงน้อย ก. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 1, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214136. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.