อินทพรหม ว.; ศิริวรสกุล ว.; ปักษานนท พ. การเจียรนัยทรัพยากรท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอำเภอบางปะอิน แนวทางการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการของประชาชน และองค์กรของชุมชนในตำบลเกาะเกิด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 146, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214179. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.