แก้วดี ท. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น ทางครูหลวงบำรุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนะวิลัย). วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 167, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214184. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.