อ่อนเปรี้ยว อ.; สุดเจริญ ย. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพในการเก็บพยานหลักฐาน. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 176, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214188. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.