สุทธิมาร อ. กองบรรณาธิการ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214206. Acesso em: 16 ส.ค. 2022.