เรืองวรรณศักดิ์ ก. การศึกษาคุณลักษณะดอกบัวแดง เพื่อถอดแบบลวดลาย สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 34, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214216. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.