วุฒิปัญญาอิสกุล พ. การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 116, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214230. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.