ต่อศรี ธ.; เย็นสบาย อ.; ตั้งเจริญ ว.; สุรสนธิ ก. ความหมายและการดารงอยู่ของความเชื่อเรื่อง “ผีปอบ” ในบริบทสังคมไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 152, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214235. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.