สุทธิมาร อ. กองบรรณาธิการ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 3 SUP, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214256. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.