ศรีไพร ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 59, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214293. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.