เสรีสำรำญ ธ. ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจ ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทาบทภาพยนตร์สั้น เรื่อง THE IMPRESSIONIST. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 3 SUP, p. 123, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214304. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.