อมรกิจภิญโญ พ.; ณ สุนทร ธ. อิทธิพลของการสนับสนุนจากหัวหน้างานและคุณลักษณะของการแข่งขันผ่านการรับรู้ความสามารถของตนเองและความพยายามที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนของประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 183, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214335. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.