สุวรรณนิพนธ์ ว. การจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ แหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 101, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214373. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.