วศินารมณ์ ม. ละครรำในรัชกาลที่ 7 และการสืบทอด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 7, n. 3, p. 8, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214430. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.