เมืองเดช อ.; ปักกะสีนัง เ.; พัฒนวงศ์งาม ส. ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 139, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214498. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.