ลิ้มสุทธิวันภูมิ ท. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินทรัพย์ เรื่อง ที่ดินอาคารอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214746. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.