วรรณสุทธิ์ พ.; พันธุรี ว. การบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214768. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.