สมเกียรติกุล เ.; เพชรรักษ์ ศ.; สุขสำราญ ส. การบริหารจังหวัดภูเก็ตเพื่อการการพัฒนา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, 2018. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214781. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.