สุทธิมาร อ. สารบัญ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/220505. Acesso em: 16 ส.ค. 2022.