สีหะวัฒนกุล ป. .; ใจทน อ. .; ยอดอ่อน ก. . การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานไว้อาลัยจากแกลบ : กรณีศึกษาชุมชนบางตาโฉง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 56–68, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/248180. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.