เมธีเสริมสกุล ศ.; สุวรรณรักษ์ จ. .; พีรพัชระ จ. . ความสัมพันธ์ระหว่าง โภชนบัญญัติ 9 ประการ กับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 13, n. 1, p. 139–155, 2021. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/250238. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.