Chantanasombat, Withilak. 2018. “การพัฒนารูปแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (1). Bangkok, Thailand:159-72. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/133221.