Wongkham, Nathachon. 2018. “ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (1). Bangkok, Thailand:187-200. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/133223.