รัตนชัย รัตนทิพย์. 2019. “การสร้างเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยววัดไทยด้วยวิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 (1). Bangkok, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/212626.