สุขสมใจ ทรงกลด, และ เกิดวิชัย นัยนา. 2019. “กลยุทธ์การนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของฝ่ายซ่อมใหญ่ อากาศยานอู่ตะเภาบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (1). Bangkok, Thailand:146. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213810.