สืบสิงห ศักดิ์ศร, น ำนำผล กชพร, อุดมสันต นิธินำถ, และ บุญพอก สุภิมล. 2019. “การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตาบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (1 SUP). Bangkok, Thailand:1. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213857.