เนตรภักดี นิรันดร์. 2019. “การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง ด้วยหลักองค์รวม: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (1 SUP). Bangkok, Thailand:63. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213876.