แตงน้อย กังสดาร. 2019. “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 (1). Bangkok, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214136.