อินทพรหม วัชรินทร, ศิริวรสกุล วณิฎา, และ ปักษานนท พิทักษ. 2019. “การเจียรนัยทรัพยากรท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอำเภอบางปะอิน แนวทางการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการของประชาชน และองค์กรของชุมชนในตำบลเกาะเกิด”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand:146. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214179.