แก้วดี ทรงยศ. 2019. “เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น ทางครูหลวงบำรุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนะวิลัย)”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand:167. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214184.