อ่อนเปรี้ยว อำภำรัตน์, และ สุดเจริญ ยุทธนา. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพในการเก็บพยานหลักฐาน”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand:176. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214188.