สุทธิมาร อนุพันธ์. 2019. “กองบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214206.