เรืองวรรณศักดิ์ กนิษฐา. 2019. “การศึกษาคุณลักษณะดอกบัวแดง เพื่อถอดแบบลวดลาย สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand:34. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214216.