วุฒิปัญญาอิสกุล พรเศรษฐี. 2019. “การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand:116. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214230.