ต่อศรี ธนเดช, เย็นสบาย อานาจ, ตั้งเจริญ วิรุณ, และ สุรสนธิ กิติมา. 2019. “ความหมายและการดารงอยู่ของความเชื่อเรื่อง ‘ผีปอบ’ ในบริบทสังคมไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand:152. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214235.