ศรีไพร ศักดินันท์. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 (1). Bangkok, Thailand:59. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214293.