เสรีสำรำญ ธีรพงศ์. 2019. “ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจ ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทาบทภาพยนตร์สั้น เรื่อง THE IMPRESSIONIST”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (3 SUP). Bangkok, Thailand:123. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214304.