อมรกิจภิญโญ พิมพ์ประภา, และ ณ สุนทร ธนีนาฏ. 2019. “อิทธิพลของการสนับสนุนจากหัวหน้างานและคุณลักษณะของการแข่งขันผ่านการรับรู้ความสามารถของตนเองและความพยายามที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนของประเทศไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 (1). Bangkok, Thailand:183. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214335.