สุวรรณนิพนธ์ วนิดา. 2019. “การจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ แหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 (2). Bangkok, Thailand:101. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214373.